رمز جی تی ای5

ََعصبانی شدن راننده ها YLTEICZ

صورتی شدن ماشین ها LLQPFBN

سیاه شدن ماشین ها IOWDLAC

پرواز قایق ها AFSNMAMW

چاق شدن BTCDBCB

بدن سازی JYSDSOD

لاغر شدن KVGYZQK

؟ ASBHGRB

شورش در شهر BGLUAWML

هیچ وقت دستگیر نمیشوید AEZAKMI

همه با مایو میان تو خیابون CIKGCGX

همه جا پر از تبهکار میشود MROEMZH

همه نینجا میشن AFPHULTL

لباس سیاه BEKKNQV

خیابون پر از ماشین های قدیمی میشه BGKGTJH

خیابون پر از ماشین های سریع میشه GUSNHDE

ماشین ها پرواز میکنند RIPAZHA

؟ JHJOECW

جت جنگی JUMPJET

قایق KGGGDKP

ماشین ها با یک تصادف منفجر میشن JCNRUAD

همه ماشین ها نیترون داشته باشن COXEFGU

هنگام تصادف ماشین طرف مقابل پرواز میکنه BSXSGGC

نیمه شب XJVSNAJ

روشنایی ساعت 21:00 OFVIAC

هوای طوفانی MGHXYRM

هوای مه آلود CWJXUOC

پرش بلند LFGMHAL

سلامتی نامحدود BAGUVIX

اکسژن نامحدود CVWKXAM

چتر نجات AIYPWZQP

کپسول پرواز YECGAA

درجه تعقیب پلیس6ستاره میباشد LJSPOK

طوفان شن CFVFGMJ

حرکت سریع ساعت YSOHNUL

سریع شدن بازی PPGWJHT

کند شدن بازی LIYOAAY

مردم مسلح میشن AJLOJYQY

مردم به شما حمله میکنند BAGOWPG

؟ FOOOXFT

تانک AIWPRTON

ماشین 1 CQZIJMB

ماشین 2 JQNTDMH

ماشین 3 PDNEJOH

ماشین 4 VPJTQWV

ماشین 5 AQTBCODX

ماشین 6 KRIJEBR

ماشین 7 UBHYZHQ

ماشین گلف RZHSUEW

منفجر شدن ماشین ها CPKTNWT

فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد XICWMD

افزایش مهارت در کنترل ماشین PGGOMOY

خود کشی SZCMAWO

همه چراغ ها سبز میشن ZEIIVG

اسلحه گروه 1 LXGIWYL

اسلحه گروه 2 KJKSZPJ

اسلحه گرو 3 UZUMYMW

250$+سلامتی کامل+ضد گلوله HESOYAM

افزایش تعقیببه 3درجه OSRBLHH

خالی شدن درجه تعقیب ASNAEB

روشن شدن هوا(هوای افتابی ) AFZLLQLL

بهترین اب و هوای افتابی ICIKPYH

هوای صاف ALNSFMZO

هوای بارانی AUIFRVQS

ضربه قوی IAVENJQ

هیچ وقت گرسنه نمیشوید AEDUWNV

اشوب در شهر IOJUFZN

هوای گرم PRIEBJ

صحنه اهسته MUNASEF

تیر نامحدود WANRLTW

افزایش دقت تیر اندازیدر هنگام رانندگی OUIQDMW

کاهش ترافیک شهر THGLOJ

پوشیدن لباس جدید FVTMNBZ

؟ SJMAHPE

؟ BMTPWHR

موشک ZSOXFSQ

همه اسلحه های هیتمن را داشته باشن OGXSDAG

هلیکوپتر EHIBXQS

موتور چهار چرخ VKYPQCF

18چرخ AMOMHRER

لودر OHDUDE

هواپیما AKJJYGLC

اتوموبیل بزرگ AGBDLCID

 

 

 

ََعصبانی شدن راننده ها YLTEICZ

 

صورتی شدن ماشین ها LLQPFBN

 

سیاه شدن ماشین ها IOWDLAC

 

پرواز قایق ها AFSNMAMW

 

چاق شدن BTCDBCB

 

بدن سازی JYSDSOD

 

لاغر شدن KVGYZQK

 

؟ ASBHGRB

 

شورش در شهر BGLUAWML

 

هیچ وقت دستگیر نمیشوید AEZAKMI

 

همه با مایو میان تو خیابون CIKGCGX

 

همه جا پر از تبهکار میشود MROEMZH

 

همه نینجا میشن AFPHULTL

 

لباس سیاه BEKKNQV

 

خیابون پر از ماشین های قدیمی میشه BGKGTJH

 

خیابون پر از ماشین های سریع میشه GUSNHDE

 

ماشین ها پرواز میکنند RIPAZHA

 

؟ JHJOECW

 

جت جنگی JUMPJET

 

قایق KGGGDKP

 

ماشین ها با یک تصادف منفجر میشن JCNRUAD

 

همه ماشین ها نیترون داشته باشن COXEFGU

 

هنگام تصادف ماشین طرف مقابل پرواز میکنه BSXSGGC

 

نیمه شب XJVSNAJ

 

روشنایی ساعت 21:00 OFVIAC

 

هوای طوفانی MGHXYRM

 

هوای مه آلود CWJXUOC

 

پرش بلند LFGMHAL

 

سلامتی نامحدود BAGUVIX

 

اکسژن نامحدود CVWKXAM

 

چتر نجات AIYPWZQP

 

کپسول پرواز YECGAA

 

درجه تعقیب پلیس6ستاره میباشد LJSPOK

 

طوفان شن CFVFGMJ

 

حرکت سریع ساعت YSOHNUL

 

سریع شدن بازی PPGWJHT

 

کند شدن بازی LIYOAAY

 

مردم مسلح میشن AJLOJYQY

 

مردم به شما حمله میکنند BAGOWPG

 

؟ FOOOXFT

 

تانک AIWPRTON

 

ماشین 1 CQZIJMB

 

ماشین 2 JQNTDMH

 

ماشین 3 PDNEJOH

 

ماشین 4 VPJTQWV

 

ماشین 5 AQTBCODX

 

ماشین 6 KRIJEBR

 

ماشین 7 UBHYZHQ

 

ماشین گلف RZHSUEW

 

منفجر شدن ماشین ها CPKTNWT

 

فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد XICWMD

 

افزایش مهارت در کنترل ماشین PGGOMOY

 

خود کشی SZCMAWO

 

همه چراغ ها سبز میشن ZEIIVG

 

اسلحه گروه 1 LXGIWYL

 

اسلحه گروه 2 KJKSZPJ

 

اسلحه گرو 3 UZUMYMW

 

250$+سلامتی کامل+ضد گلوله HESOYAM

 

افزایش تعقیببه 3درجه OSRBLHH

 

خالی شدن درجه تعقیب ASNAEB

 

روشن شدن هوا(هوای افتابی ) AFZLLQLL

 

بهترین اب و هوای افتابی ICIKPYH

 

هوای صاف ALNSFMZO

 

هوای بارانی AUIFRVQS

 

ضربه قوی IAVENJQ

 

هیچ وقت گرسنه نمیشوید AEDUWNV

 

اشوب در شهر IOJUFZN

 

هوای گرم PRIEBJ

 

صحنه اهسته MUNASEF

 

تیر نامحدود WANRLTW

 

افزایش دقت تیر اندازیدر هنگام رانندگی OUIQDMW

 

کاهش ترافیک شهر THGLOJ

 

پوشیدن لباس جدید FVTMNBZ

 

؟ SJMAHPE

 

؟ BMTPWHR

 

موشک ZSOXFSQ

 

همه اسلحه های هیتمن را داشته باشن OGXSDAG

 

هلیکوپتر EHIBXQS

 

موتور چهار چرخ VKYPQCF

 

18چرخ AMOMHRER

 

لودر OHDUDE

 

هواپیما AKJJYGLC

 

اتوموبیل بزرگ AGBDLCID

 

 

 

 

 

 

ََعصبانی شدن راننده ها YLTEICZ

 

صورتی شدن ماشین ها LLQPFBN

 

سیاه شدن ماشین ها IOWDLAC

 

پرواز قایق ها AFSNMAMW

 

چاق شدن BTCDBCB

 

بدن سازی JYSDSOD

 

لاغر شدن KVGYZQK

 

؟ ASBHGRB

 

شورش در شهر BGLUAWML

 

هیچ وقت دستگیر نمیشوید AEZAKMI

 

همه با مایو میان تو خیابون CIKGCGX

 

همه جا پر از تبهکار میشود MROEMZH

 

همه نینجا میشن AFPHULTL

 

لباس سیاه BEKKNQV

 

خیابون پر از ماشین های قدیمی میشه BGKGTJH

 

خیابون پر از ماشین های سریع میشه GUSNHDE

 

ماشین ها پرواز میکنند RIPAZHA

 

؟ JHJOECW

 

جت جنگی JUMPJET

 

قایق KGGGDKP

 

ماشین ها با یک تصادف منفجر میشن JCNRUAD

 

همه ماشین ها نیترون داشته باشن COXEFGU

 

هنگام تصادف ماشین طرف مقابل پرواز میکنه BSXSGGC

 

نیمه شب XJVSNAJ

 

روشنایی ساعت 21:00 OFVIAC

 

هوای طوفانی MGHXYRM

 

هوای مه آلود CWJXUOC

 

پرش بلند LFGMHAL

 

سلامتی نامحدود BAGUVIX

 

اکسژن نامحدود CVWKXAM

 

چتر نجات AIYPWZQP

 

کپسول پرواز YECGAA

 

درجه تعقیب پلیس6ستاره میباشد LJSPOK

 

طوفان شن CFVFGMJ

 

حرکت سریع ساعت YSOHNUL

 

سریع شدن بازی PPGWJHT

 

کند شدن بازی LIYOAAY

 

مردم مسلح میشن AJLOJYQY

 

مردم به شما حمله میکنند BAGOWPG

 

؟ FOOOXFT

 

تانک AIWPRTON

 

ماشین 1 CQZIJMB

 

ماشین 2 JQNTDMH

 

ماشین 3 PDNEJOH

 

ماشین 4 VPJTQWV

 

ماشین 5 AQTBCODX

 

ماشین 6 KRIJEBR

 

ماشین 7 UBHYZHQ

 

ماشین گلف RZHSUEW

 

منفجر شدن ماشین ها CPKTNWT

 

فقط چرخ ماشین ها پیدا باشد XICWMD

 

افزایش مهارت در کنترل ماشین PGGOMOY

 

خود کشی SZCMAWO

 

همه چراغ ها سبز میشن ZEIIVG

 

اسلحه گروه 1 LXGIWYL

 

اسلحه گروه 2 KJKSZPJ

 

اسلحه گرو 3 UZUMYMW

 

250$+سلامتی کامل+ضد گلوله HESOYAM

 

افزایش تعقیببه 3درجه OSRBLHH

 

خالی شدن درجه تعقیب ASNAEB

 

روشن شدن هوا(هوای افتابی ) AFZLLQLL

 

بهترین اب و هوای افتابی ICIKPYH

 

هوای صاف ALNSFMZO

 

هوای بارانی AUIFRVQS

 

ضربه قوی IAVENJQ

 

هیچ وقت گرسنه نمیشوید AEDUWNV

 

اشوب در شهر IOJUFZN

 

هوای گرم PRIEBJ

 

صحنه اهسته MUNASEF

 

تیر نامحدود WANRLTW

 

افزایش دقت تیر اندازیدر هنگام رانندگی OUIQDMW

 

کاهش ترافیک شهر THGLOJ

 

پوشیدن لباس جدید FVTMNBZ

 

؟ SJMAHPE

 

؟ BMTPWHR

 

موشک ZSOXFSQ

 

همه اسلحه های هیتمن را داشته باشن OGXSDAG

 

هلیکوپتر EHIBXQS

 

موتور چهار چرخ VKYPQCF

 

18چرخ AMOMHRER

 

لودر OHDUDE

 

هواپیما AKJJYGLC

 

اتوموبیل بزرگ AGBDLCID

 

 

 

 

 

 

 

 

  
نویسنده : علی نیکبخت ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩۱
تگ ها :